[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก ข่าวสาร เว็บบอร์ด คลังรูปภาพ สมุดเยี่ยม ผู้ดูแลระบบ
เมนูหลัก
ระบบงานออนไลน์
กิจกรรม p4p

ระบบขอใช้รถออนไลน์

ระบบeoffice

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 49 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning

หมวดหมู่ blog
FIGHT DENGUE


  

  ประเภท : ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
เรื่อง : รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ R2R เพื่อเป็นรูปแบบในการเขียนผลงานวิชาการ 5 บท ตามแบบแผนวิชาการ
blog name : witsanu
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 4492
อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ R2R เพื่อเป็นรูปแบบในการเขียนผลงานวิชาการ 5 บท ตามแบบแผนวิชาการ
ได้รับความกรุณา จากท่านอาจารย์ไพรัช บุญจรัส นพ.สสจ.โซนฯ 3 เหมาะมากสำหรับพยาบาล
                                                                            เอกสารประกอบคำบรรยาย
                                                         เรื่อง วิธีเขียนเล่มสมบูรณ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
                                                                                      เรียบเรียงโดย
                                                       ดร.เพชรมณี   วิริยะสืบพงศ์ และ ดร.รุ้งรังสี   วิบูลชัย
                                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
                                                                                                บทที่  1
                                                                                                 บทนำ
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

                วิธีการเขียนความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
                 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
                 เนื้อหาส่วนที่
1 เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาศึกษาค้นคว้า รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด และโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาค้นคว้า (อย่าลืมการอ้างอิง)
                 เนื้อหาส่วนที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาในหน่วยงานที่นำไปสู่การวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งได้มาจากรายงานวิจัย เอกสารประชุม Ward เป็นต้น
เนื้อหาส่วนที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสุขภาพจึงสนใจในเรื่องที่ทำการศึกษาค้นคว้า
ข้อสังเกตในการเขียนความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
          -ความยาวประมาณ
3-4 หน้า
          -เขียนในลักษณะความเรียง เนื้อหาแต่ละภาคส่วนมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
         1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในหน่วยงาน (เป็นการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ปัญหา สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ศึกษา)
         2.เพื่อศึกษารูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีการพัฒนางาน ตามชื่อเรื่อง
         3.เพื่อพัฒนา.............(ตามชื่อเรื่อง).............
         4.เพื่อศึกษาผลการพัฒนา.........(ตามชื่อเรื่อง).........
ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า
        1.เป็นการแก้ปัญหา................
        2.เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุง.................
        3.เป็นรูปแบบสำหรับหน่วยงานอื่นที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการ...................
ขอบเขตของการวิจัย
        1.กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร จำนวนเท่าไร
             1.1 Research Participants จำนวน ............คน ประกอบด้วยใคร
           1.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ถ้ามี จำนวน..........คน ประกอบด้วยใคร
      2. แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
         2.1 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา (แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา)
สมมติฐานงานวิจัย เป็นการเขียนทิศทางหรือแนวโน้มคำตอบการวิจัยซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์เฉพาะ
        นิยามศัพท์ประกอบด้วย การนิยมคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้ศึกษาว่า ประกอบด้วยอะไร เช่นนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ข้อสังเกตในการเขียนนิยามศัพท์
       เขียนนิยามในเชิงปฏิบัติ (เป็นรูปธรรม)
กรอบแนวคิดของการวิจัย
     เป็นการเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาว่าสัมพันธ์กันในทิศทางใด
 

                                                                                             บทที่
2
                                                                         เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

               เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน................(ตามชื่อเรื่อง)........... ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
              1.องค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ศึกษาค้นคว้า
              2.องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
                 ส่วนที่ 1-2 ให้ศึกษาจากเอกสาร หนังสือทางวิชาการ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต และการเขียนต้องมีการอ้างอิง ห้ามลอก โดยในการเขียนแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อย ให้มีโครงสร้างดังนี้
                 ส่วนที่ 1   Introduction (I) ส่วนนี้จะเป็นความคิดพื้นฐานหรือความรู้ของผู้วิจัยเป็นการเกริ่นนำก่อนที่จะเขียนส่วนที่ 2
                 ส่วนที่ 2   Body of Knowledge (B) ส่วนนี้เป็นองค์ความรู้(แนวคิด ทฤษฎี หลักการ) ที่ได้จากตำรา ซึ่งต้องมีการอ้างอิงที่มาของเนื้อหาที่นำมาเขียน ขอให้ตำราใหม่ๆ พิมพ์ไม่เกิน 5 ปี ให้ดูที่ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ข้อมูลเก่าๆให้หลีกเลี่ยง
                 ส่วนที่ 3 Conclusion (C) ส่วนนี้เป็นการสรุปของส่วนที่ 2 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าเองจะเป็น Concept ของผู้วิจัย
                 ทั้งหมดนี้เรียกว่า โครงสร้าง IBC 
                        -ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรสมมติฐานและกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
                        -สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่พบในหน่วยงาน (เป็นสภาพปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล หรือในสถานบริการที่ผ่านมาและยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน)
            3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                3.1  งานวิจัยภายในประเทศ
                3.2  งานวิจัยต่างประเทศ
               ข้อมูลที่จะนำมาเขียนในส่วนนี้ ต้องสืบค้นจากห้องสมุดและ Internet เป็นสำคัญและต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่เก่าเกิน 5 ปี และเกี่ยวข้องกับงาน ที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหา

ข้อสังเกตในการเขียนบทที่ 2
              -เป็นงานเขียนไม่ใช่งาน ลอก หรือคัดลอก ของเขามา โดยผู้ศึกษาไม่ได้แสดงภูมิปัญญาเลย
             -เป็นงานที่ต้องใช้เวลา และความคิดสร้างสรรค์
             -เป็นการเขียนทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
             -ข้อมูลต้องใหม่ ทันสมัย และถ้าข้อมูลมากจะง่ายต่อการเขียน แต่ถ้าข้อมูลน้อยจะเขียนยาก
             -ข้อสำคัญ อย่าไปลอกของใคร และอย่าให้ใครทำให้ จะยากหรือง่ายให้ทำด้วย
1 สมอง และ 2 มือของเราเอง เราจะได้คิดได้ ทำเป็น และเห็นความสำคัญของงาน ด้วยตัวของเราเอง

                                                                                                บทที่
3
                                                                                วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

               การศึกษาค้นคว้า ..........(ตามชื่อเรื่อง)....................ประกอบด้วยวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้
              1.รูปแบบการวิจัยและกลุ่มประชาชน
              2.ขั้นตอนดำเนินการวิจัย
             3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
             4.วิธีการสร้าง และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
             5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
             6.การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
             7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี)
 

                รายละเอียดแต่ละข้อมีดังนี้
                1.รูปแบบการวิจัยต้องระบุชนิดของการวิจัยที่ใช้ครั้งนี้
                   ส่วนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                      1.1 ระบุว่าประชากรคือใคร จำนวน..........คน ประกอบด้วยเกณฑ์การเลือกประชากร ซึ่งต้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
                      1.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ถ้ามี จำนวน.............คนประกอบด้วยใคร มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไหน..............
               2.ขั้นตอนดำเนินการวิจัยปฏิบัติการในคลินิกหรือทางการพยาบาล
                  ซึ่งประกอบด้วย
                  1.ขั้นการวางแผน Planning
                  2.ขั้นการปฎิบัติการ Action ต้องระบุรายละเอียดและขั้นตอนการปฎิบัติทางการพยาบาล
                 3.ขั้นการสังเกตการณ์ Observing
                 4.ขั้นการสะท้อนผล Reflecting และหรือ Revise
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้
                 1.ขั้นวางแผน
                    การวางแผนวิจัยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วย เพื่อตั้งข้อสงสัย อันนำไปสู่การตั้งคำถามการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม และสามารถวิจัยได้ รายละเอียดของการวางแผนปรากฏ ดังตารางที่ 1
                2. ขั้นการปฎิบัติการ เป็นการนำแผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติ
                3. ขั้นการสังเกตการณ์   
                   เป็นขั้นตอนของการแสดงวิธีการสังเกตและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนงานที่วางไว้
                4. ขั้นการสะท้อนผล 
                  เป็นการตีความหมายของข้อมูล หรือแปรผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประเมินผล โดยการสะท้อนผลจากการกระทำจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน
                  รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ว่าทำอะไร อย่างไร แสดงโดยตารางดังต่อไปนี้
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนดำเนินการวิจัยปฏิบัติการทางการพยาบาล

ขั้นตอน

 
กิจกรรม
วิธีการ/เครื่องมือ
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
      วงจรที่ 1
 
 
 
 
 
ขั้นการวางแผน
(Planning)
 
 
 
 
 
ขั้นการปฏิบัติการ
(
Action)
 
 
 
 
 
ขั้นการสังเกตการณ์(Observing)
 
 
 
 
 
ขั้นการสะท้อนผล(Reflecing)
 
 
 
 
 
      วงจรที่ 2
 
 
 
 
 
ขั้นการวางแผน
(Planning)
 
 
 
 
 
ขั้นการปฏิบัติการ
(
Action)
 
 
 
 
 
ขั้นการสังเกตการณ์(Observing)
 
 
 
 
 

 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
               การเลือกใช้เครื่องมือจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมอย่างน้อย 3 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบแบบหลายมิติ  (Triangulation) และสอดคล้องกับความมุ่งหมายจากประเภทของเครื่องมือดังต่อไปนี้
                          1.แบบสังเกต
                          2.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
                         3.แบบสอบถาม/แบบวัด/แบบประเมิน
                         4.แบบบันทึก/แผนการสอน
                         5.แบบบันทึกการประชุมปรึกษาหารือ
          3. มิติเวลา  เป็นการตรวจสอบข้อมูลในช่วยเวลาที่ต่างกัน 3 ช่วงขึ้นไป
         4. มิติสถานที่  เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากสถานที่ 3 แหล่งขึ้นไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี)
ให้ระบุว่าใช้สถิติอะไร โดยทั่วไปจะใช้สถิติดังต่อไปนี้
          1.ค่าเฉลี่ย
          2.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          3.ร้อยละ
         4.ความถี่

                                                                                             บทที่ 4
                                                                                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                   การวิจัยเรื่อง.....(ตามชื่อเรื่อง).............ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ....(บอกชื่อทฤษฎี).....ของ....(ชื่อเจ้าของทฤษฎี)....(ชื่อคนในหนังสือที่นำตัวทฤษฎีมา พ.ศ. ของหนังสือ) โดยผู้วิจัยปฏิบัติการวิจัยจำนวน...........วงจรโดยวงจรที่ 1 เป็น....................วงจรที่ 2 เป็น...........................................ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยจำแนกออกเป็น .......ส่วนดังนี้
                 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา
                 ส่วนที่ 2 ผลจากการปฏิบัติตามวงจรที่ 1
                 ส่วนที่ 3   ผลจากการปฏิบัติการตามวงจรที่ 2
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา
              จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนการดำเนินการวิจัย พบว่ามีปัญหาดังนี้
               1.1 …………………………..
               1.2……………………………
               1.3………………………….
               1.4………………………….
ส่วนที่ 2 ผลจากการปฏิบัติในวงจรที่  1……………………………………………….
              ขั้นการวางแผน...................(เขียนผลการปฎิบัติ)...........................
              ขั้นการปฏิบัติตามแผน............(เขียนผลการปฏิบัติ).....................
              ขั้นการสังเกต ...............(เขียนผลการปฏิบัติ)...................
              ขั้นการสะท้อนผล...............(เขียนผลการปฏิบัติ).............
ส่วนที่ 3   ผลจากการปฏิบัติในวงจรที่  2……………………………………………….
               ขั้นการวางแผน...................(เขียนผลการปฎิบัติ)...........................
               ขั้นการปฏิบัติตามแผน............(เขียนผลการปฏิบัติ).....................
                ขั้นการสังเกต ...............(เขียนผลการปฏิบัติ)...................
                 ขั้นการสะท้อนผล...............(เขียนผลการปฏิบัติ).............
หมายเหตุ ในการรายงานในแต่ละชั้นของแต่ละวงจร อาจรายงานเป็นตาราง หรือกราฟ หรือตัวหนังสือบรรยายก็ได้
 
                                                                                             บทที่ 5
                                                              สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


                    การวิจัยเรื่อง...............(ระบุชื่อเรื่องวิจัย)................คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามลำดับดังนี้
                    1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
                    2.สรุปผลการวิจัย
                    3.อภิปรายผลการวิจัย
                    4.ข้อเสนอแนะ
     รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้
      1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย................................................
      2.สรุปผลการวิจัย
         การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิด /ทฤษฎี.......................ของ............................ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ..................(ค.ศ. อ้างถึง ชื่อคนแต่งหนังสือที่นำมา พ.ศ.ของหนังสือ) ซึ่งทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การวางแผน   2. การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้   3. การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ 4. การสะท้อนผลหลังจากการปฎิบัติงาน   โดยในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยปฏิบัติการทั้งหมด ......วงจร ดังนี้
                   วงจรที่
1 .................................................
                  วงจรที่ 2 .................................................
        ก่อนเริ่มวงจรที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจสภาพปัญหา พบดังนี้
...................................................................................................................................................................................
 
 

 

เขียนเหมือนบทที่ 4 แต่สรุปย่อลงนำเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่จะนำมาอภิปรายและเสนอแนะมาสรุป

 
รายละเอียดของแต่ละวงจรมีดังนี้
วงจรที่
1
             ขั้นการวางแผน...................(เขียนผลการปฎิบัติ)...........................
             ขั้นการปฏิบัติตามแผน............(เขียนผลการปฏิบัติ).....................
            ขั้นการสังเกต ...............(เขียนผลการปฏิบัติ)...................
             ขั้นการสะท้อนผล...............(เขียนผลการปฏิบัติ).............
วงจรที่ 2
             ขั้นการวางแผน...................(เขียนผลการปฎิบัติ)...........................
             ขั้นการปฏิบัติตามแผน............(เขียนผลการปฏิบัติ).....................
             ขั้นการสังเกต ...............(เขียนผลการปฏิบัติ)...................
             ขั้นการสะท้อนผล...............(เขียนผลการปฏิบัติ).............

3. การอภิปรายผลการวิจัย
        นำผลจากการวิจัยที่พบเด่นๆ หรือที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากได้ผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วมาอภิปราย โดยในการอภิปรายให้บอกสาเหตุผลสนับสนุนว่า ทำไมจึงได้ผลวิจัยเช่นนั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นทฤษฎี/แนวคิดจากตำราก็ได้)

4 .ข้อเสนอแนะ
    4.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
                       (ให้นำผลการวิจัยที่ได้ค้นพบอาจจะเป็นผลสัมฤทธิ์ของการวิจัย หรือเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิจัยได้ โดยให้บอกว่าใครจะเป็นผู้ใช้ผลส่วนไหนของงานวิจัยที่ได้)
   4.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
                        (ให้ระบุว่าหากนักวิจัยคนต่อไปต้องการทำวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของเราควรจะทำเรื่องอะไร หรือทำลักษณะไหน)

                                                                                              บรรณานุกรม
ภาษาลาว (เรียงตามตัวอักษร)

ภาษาไทย (เรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)
ภาษาอังกฤษ (เรียงตามตัวอักษร A- Z)
 


[ ดาวน์โหลดแฟ้มประกอบ ]
  
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน เดือน ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
witsanu
วิษณุ จำรูญพงษ์
19/1/2510
รพ.พิบูลฯ
3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      การให้รหัสการบาดเจ็บ 17/ก.ย./2555
      รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ R2R เพื่อเป็นรูปแบบในการเขียนผลงานวิชาการ 5 บท ตามแบบแผนวิชาการ 24/ม.ค./2555
      เรียนรู้เทคนิกง่ายฯในการใช้ ไมโครซอฟท์ออฟฟิต 2010 7/ธ.ค./2554
      CMI และเวชระเบียน สำคัญอย่างไร 1/ธ.ค./2554
      แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ 13/พ.ค./2553


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wijitpongam@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป