--> ตารางการให้บริการ

ตารางการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ขนาด 120 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  แบ่งการให้บริการ  ดังนี้

งานบริการผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 


ขั้นตอนการรับบริการ

บัตรใหม่

  • 1. กรอกประวัติใหม่
  • 2. ยื่นบัตรประชาชน  บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
  • 3.  รับบัตรคิว

  • 4.  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความดัน
  • 5.  นั่งรอเรียกคิว
  • บัตรเก่า

  • 1. ยื่นบัตร รพ. พิบูลมังสาหาร บัตรประชาชน
  • 2. รับบัตรประชาชน
  • 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
  • 4. นั่งรอเรียกคิว