--> ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารปี 2560-2564

"เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"

เป้าประสงค์หลัก

1.ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตราฐาน

2.เครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

3.ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล

4.ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะเหมาะสมและมีความสุข

5.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้